11.1. Start des Erwachsenen-Training in Münster

12.1. Start des Training in Appelhülsen / Nottuln

10.1. Start des Erwachsenen-Training in Greven

11.1. Start des Kinder-Training in Münster

12.1. Start des Freitags-Training in Münster

Heisenberg beim Training ;-)

Impressum

Datenschutzerklärung

 

Sieben Sterne
Gottesanbeterin Kung Fu
Qi Xing Tang Lang Quan
Chat Sing Tong Long Kuen
Seven Star Mantis Kung Fu
M-Kung-Fu